หลักการและเหตุผล | สถานที่ Venue | กำหนดการ Schedule | ลงทะเบียน register

การสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ

“ลิงหางยาวทางภาคใต้ของไทย: พฤติกรรมการใช้เครื่องมือหิน พันธุกรรม ลักษณะทางสัณฐานและโรค (Southern Thai long-tailed macaques: Stone tool-use behavior, genetics, morphology and infectious diseases)”

หลักการและเหตุผล

ตามที่ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เงินอุดหนุนการวิจัยจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ เพื่อดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง โครงการการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมและความชุกของโรคในสัตว์ไพรเมทที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติในประเทศไทยและการทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของสารชีววัตถุในลิง งบประมาณ 32,000,000 บาท (สามสิบสองล้านบาทถ้วน) เป็นระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) และได้รับการขยายเวลาไปอีก 12 เดือน (ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) นั้น

จากที่โครงการวิจัยนี้ได้ดำเนินการมาเกือบครบระยะเวลา 2 ปี และได้สะสมองค์ความรู้เกี่ยวกับลิงทางด้านพฤติกรรม โรค ลักษณะทางสัณฐาน และพันธุกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการใช้เครื่องมือหิน (macaque stone tool use) ที่สามารถนำเสนอและถ่ายทอดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนบุคลการที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้น ๆ เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา อุทยานแห่งชาติแหลมสน และอุทยานอื่น ๆ ในพื้นที่ทางภาคใต้และอุทยานที่มีลิงอาศัยอยู่ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรมปศุสัตว์ เป็นต้น เพื่อที่จะนำเอาองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ เช่น ในการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่อุทยาน การอนุรักษ์ การจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การควบคุมจำนวนประชากรลิง การจัดตั้งพื้นที่วิจัยถาวรและเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในพื้นที่

เพื่อให้มีการนำเอาองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ จึงจะจัดโครงการสัมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ “ลิงหางยาวทางภาคใต้ของไทย: พฤติกรรมการใช้เครื่องมือหิน พันธุกรรม ลักษณะทางสัณฐานและโรค (Southern Thai long-tailed macaques: Stone tool-use behavior, genetics, morphology and infectious disease)” โดยเชิญผู้วิจัยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ร่วมโครงการวิจัยฯ และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา และอุทยานแห่งชาติแหลมสน มาเป็นวิทยากรบรรยายและจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2562

วัน เวลา และสถานที่


ระหว่างวันที่  5 – 7 สิงหาคม 2562 เวลา 8.00 น. – 17.00 น.

ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา และเกาะยาวน้อย อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา

กำหนดการ Schedule

Monday, August 5 | Tapu Meeting Room, Phu-nga Hotel

08.00-08.30 Registration
08:30-08.40   

Welcome message
Professor Dr. Suchinda Malaivijitnond
Director of the National Primate Research Center of Thailand-Chulalongkorn University (NPRCT-CU)  

Opening Remark
Mr. Sarayuth Tanthien
Superintendent,
Ao
Phang Nga National Park

08:40-09:20 Discovery of stone-tool use behavior in Thailand and its significant impact for research and conservation
Professor Dr. Suchinda Malaivijitnond

NPRCT-CU
09:20-09:40 Group photos
09.40-10:00 Coffee Break at the Foyer
Session I: Behavior
10:00-10:30 Macaque tool behavior, hybridization, and the importance of southern Thai long-tailed macaques in Phang Nga Bay
Associate Dr, Michael D. Gumert

Nanyang Technological University, Singapore
10:30-11:00 The macaque tool culture of Phang Nga Bay
Dr. Lydia
Luncz
University of Oxford, United Kingdom
11:00-11:30 What makes a tool user?
Assistant Professor Dr. Amanda Tan

Department of Anthropology, Durham University, UK
Round Table Discussion (Open for all participants)
11:40-12:30 Establishment of a museum of wild macaque stone tools including video footage, pictures and information for tourists in Pang-nga NP, Laemson NP and Sam Roi Yot NP and in the Primate Centre
Dr. Lydia Luncz, Dr Amanda Tan, Dr. Suchinda Malaivijitnond and Mr. Sarayuth Tanthien
12:30-13:30 Lunch at the Hotel Restaurant
Session II: Genetics and Morphology
13:30-14:00    Take one step backward to move forward: management assessment of long-tailed macaque reveals genetic diversity, systematics, and state of immunity for wildlife conservation, captive breeding strategy and frontier research
Assistant Professor Dr. Kornsorn Srikulnath
Faculty of Science, Kasetsart University
14:00-14:20    Genetic analysis of long-tailed macaques in Phang-Nga Bay and vicinity Phoompat Phadphone
Faculty of Science, Chulalongkorn University
14:20-14:50 Morphology of Macaca fascicularis aurea: Is it distinct?
Professor Dr. Yuzuru Hamada
Primate Research Institute of Kyoto University, Japan
14:50-15:15 Coffee Break at the Foyer
Round Table Discussion (Open for all participants)
15:15-16:30 Establishment of permanent field station at Lobi Bay and introduction of a field school program for students of Thai and UK University and National Park staff
Dr. Lydia
Luncz, Dr Amanda Tan, Dr. Suchinda Malaivijitnond, Mr. Sarayuth Tanthien

 

Tuesday, August 6|Tapu Meeting Room, Phu-nga Hotel

Session III: Infectious disease and AI technology

08:30-09:00

Infectious diseases in monkeys and transmission to humans

Dr. Taratorn Khemthong

NPRCT-CU

09:00-09:30

Innovated-tools update fieldworkers' skill -  application of AI technology to fieldworks in the era of big data analysis

Dr. Aru Toyoda

Chubu University Academy of Emerging Sciences, Japan

09:30-10:00

Distribution of long-tailed macaques in Ao Pang-nga National Park and vicinity

Mr. Kaisorn Amsornsri

Representative from Pang-nga National Park

10:00-10:30

Coffee Break at the Foyer

Session IV: Conservation and Eco-tourism

10:30-11:00

Conservation and eco-tourism of macaques

Dr. Magda Svensson

Brookes University, Oxford, United Kingdom

11:00-11:30

The potential for establishing of a non-governmental wild macaque association

Mr. Michael Joseph Gill

University of Oxford, United Kingdom

11.30-12.00

Explanation for excursion on macaque stone tool use site at Lobi Bay, Yao Noi Island, Pang-nga NP

Dr. Lydia Lunz, Ms. Magda Svensson, Mr. Michael Joseph Gill

12:00-13:00

Lunch at the Hotel Restaurant

Round Table Discussion (Invited Researchers only)

13:00-14:30

Potential collaboration between researchers: collaborative funding applications and projects, systematic data collection across sites, generalized data collection sheets, setting up of a central long-term data bank

Invited Researchers from Thailand, Japan, USA, UK

15:00-17:00

Adjourn to Yao Noi Island, Pang-nga NP

 

Wednesday, August 7

          Lobi Bay, Yao Noi Island

07:00-08:00

Breakfast

Hotel?

08:00-12:00

Excursion at study site for macaque stone tool use: Lobi Bay and Yao Noi Island

Dr. Lydia Lunz, Dr. Magda Svensson, Mr. Michael Joseph Gill

12:00-13:30

Lunch at the hotel

13:30

Adjourn

 

ลงทะเบียน Register

ผู้สนใจโปรดติดต่อสอบถามการลงทะเบียนได้ที่

ศ.ดร.สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์

email: suchinda.m@chula.ac.th

โดยโปรดระบุหัวข้ออีเมลล์: "ลงทะเบียนการประชุม ลิงหางยาวทางภาคใต้ของไทย"
และโปรดระบุรายละเอียดดังนี้

ชื่อ (ภาษาไทย):  
นามสกุล (ภาษาไทย):  
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ):  
นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):  
สังกัด (Affiliation):  
อีเมลล์:  
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้: